Zanyar Karimi
Leder
Hooman Saadiya
Nestleder
Tara Mahmoudi
Økonomiansvarlig
Aram Bakhshori
Aktivitetsansvarlig
Delnia Mahmoudi
Styremedlem
Kianoosh Saadiya
Styremedlem
Akam Mahmoudi
Styremedlem
Kuestan Talibulilm
Varamedlem